Eesmärk

Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskuse ENVIRON teadlased uurivad taimede ja ökosüsteemide kohanemist keskkonna ja biootilistele stressidele eemärgiga mõista parasvöötme ökosüsteemide reageeringuid globaalsetele kliimamuutustele. 

Ökosüsteemidel on suur võime keskkonnamuutustega kohanemiseks, kuid üldjuhul seda kliimamuutuste mõju ennustamisel ei arvestata. Tippkeskus viib läbi interdistsiplinaarset eksperimentidel ja mudelitel põhinevat teadustööd, mis võimaldab molekulaarsete stressimehhanismide tundmise abil ennustada kvantitatiivselt ökosüsteemide vastust globaalsetele kliimamuutustele.  Uurimistulemused on aluseks Eesti, aga ka Põhjala riikide loodusressursside kestlikul majandamisel ning pikaajalise maakasutuse kavandamisel põllumajanduses ja metsanduses. Lisaks sünergiale teadustöös ja vahendite kontsentreerimisele tagab tippkeskus tingimused doktorantide ja järeldoktorite tipptasemel ettevalmistamiseks.

Siin on skemaatiline ülevaade keskkonna stressist indutseeritud protsessidest, mida tippkeskuse teadusrühmad uurivad. Erinevas aja- ja funtsionaalses skaalas toimuvad protsessid mõjutavad üksteist. Skeem näitlikustab interdistsiplinaarse teadustöö vajadust kõigil tasanditel ja partnerite osalust selles. 


Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskus, Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51014, Tartu

 

Greaton CMS